รับความช่วยเหลือ

มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด :

 Action on Smoking Health and Addictive Foundation 

เวลาทำการ 10.00 – 18.00 หยุดวันอาทิตย์

สามารถติดต่อเราทางช่องทางต่างๆได้ที่

ที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 363/8 ม.5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ที่ทำการย่อย :
เลขที่ 16/2 ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทรสายด่วน

081-921-1479,
063-464-9293

ช่องทางออนไลน์

อีเมล : support@saf.or.th

เว็บไซต์ : https://saf.or.th

เฟซบุ๊ค : www.facebook.com/saf.or.th

ไลน์ไอดี: @saf.or.th (มี@นำหน้า)
เพิ่มเพื่อน

Our story

     ด้วยความเป็นองค์กรที่ปลอดผลประโยชน์

            ปัจจุบันปัญหาบุหรี่, สุรา หรือสารเสพติด เริ่มเป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับประเทศ รวมทั้งระดับโลกอีกด้วย ดังนั้น,จึงมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และมากเกินกว่างบประมาณที่ทางมูลนิธิฯได้ตั้งไว้ แต่หากมูลนิธิฯจะคิดค่าบำบัดแก่ผู้ที่มีรายได้น้อยเหล่านั้นในราคาเต็ม ก็จะทำให้บุคคลเหล่านั้นเสียโอกาสในการเข้าถึงการบำบัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการนำเงินเข้าอุดหนุนส่วนนี้ เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านี้ได้จ่ายในราคาที่น้อยลง และสามารถเข้าถึงการบำบัดได้. ด้วยจิตจัดตั้งอันเป็นกุศล รวมถึงการที่มูลนิธิฯไม่เคยมีการของบประมาณ หรือขอรับบริจาค ทำให้มูลนิธิฯเริ่มประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่าย อันเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และกลายเป็นปัญหาหลักในการดำเนินการต่างๆ

       จากการวิจัยของทางมูลนิธิฯพบว่า หากไม่มีตัวบำบัดร่วมในการช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด ผู้ที่ติดสารเสพติดจะไม่สามารถออกจากสารเสพติดเหล่านั้นได้อย่างแท้จริง แต่อาจมีผู้ที่ติดสารเสพติดจำนวนหนึ่งที่สามารถทำได้ แต่ก็นับว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก

       มูลนิธิฯมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสังคม จึงได้วิเคราะห์เพื่อค้นหาหนทางแก้ไขที่ต้นเหตุและช่วยเหลือผู้ที่ต้องการหลุดออกจากสารเสพติดเหล่านั้นอย่างได้ผลจริงซึ่งในที่สุดก็ประสบผลสำเร็จ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่นั้น สามารถเลิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่มูลนิธิฯก็มีอุปสรรคสำคัญในการทำงาน นั่นคือเรื่องของงบประมาณ ดังนั้นมูลนิธิฯจึงต้องการจัดตั้งกองทุน เพื่อให้มูลนิธิฯมีกำลังในการเข้าถึงชุมชนต่างๆได้อย่างทั่วถึง 

     ความคาดหวังสูงสุดของทางมูลนิธิฯคือ ต้องการให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่สีขาว ปลอดจากสารเสพติด ให้ผู้ที่ติดสารเสพติดมีโอกาสมีชีวิตใหม่ที่ปราศจากสารเสพติดได้ และให้ผู้ที่คิดจะลองได้รู้ถึงโทษภัยของบุหรี่,สุรา และยาเสพติด ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนในอนาคต ซึ่งหากมูลนิธิฯเป็นผู้ดำเนินการเพียงผู้เดียวการดำเนินการก็เป็นไปได้อย่างล่าช้า แต่หากมีแนวร่วมอุดมการณ์ที่มากขึ้น การดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายก็จะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และครอบคลุม

 

  ปัญหาด้านงบประมาณ

 มูลนิธิฯประสบปัญหาด้านงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาจำนวนมาก โดยอัตราของผู้ที่ขอเข้ารับการช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ กับผู้ที่ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิฯ แตกต่างกันเป็นอย่างมาก     

      ปัจจุบันมูลนิธิได้รับงบประมาณจาก หจก. บัวหิมะ เป็นผลิตภัณฑ์ปีละประมาณหนึ่งล้านบาท เพื่อนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจำหน่ายเป็นรายได้สำหรับดำเนินโครงการรณรงค์ แก้ไขปัญหาบุหรี่, สุรา และสารเสพติด ทางมูลนิธิฯจึงได้จัดตั้งโครงการ“ปอดสะอาดปราศจากควันบุหรี่เลิกได้อย่างถาวรภายใน 6 วัน” รายได้จากการจำหน่ายชาบัวหิมะ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย หรือขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ต้องการเลิกบุหรี่, สุรา หรือสารเสพติด อีกทั้งยังเป็นทุนทรัพย์ในการจัดตั้งศูนย์บำบัดให้ครอบคลุมในหลายพื้นที่

     ซึ่งขณะนี้มูลนิธิฯยังขาดในเรื่องของงบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ที่มีจิตศรัทธา หรือผู้ที่ต้องการเลิก บุหรี่, สุรา และสารเสพติด หากท่านช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชาบัวหิมะที่ทางมูลนิธิฯได้นำมาเป็นตัวช่วยเหลือในการบำบัด หรือช่วยกันบริจาคเงินเพื่อเข้าโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ ท่านจะได้ทำบุญและช่วยเหลือสังคมร่วมกันกับมูลนิธิฯ อีกทั้งเพื่อเป็นการนำร่องให้กับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธี และไม่มีผลข้างเคียง

 ทางมูลนิธิฯใช้วิธีธรรมชาติบำบัดโดยใช้ชาบัวหิมะช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด เพื่อแก้ปัญหา และหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม, ความชอบธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประโยชน์ของชาติและแผ่นดินส่วนรวมเป็นสำคัญ มูลนิธิฯได้อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายคือ การมีสุขภาพดีของประชาชนส่วนรวม

ท่านสามารถบริจาคเงินสมทบทุนเข้าโครงการของมูลนิธิฯ เพื่อทางมูลนิธิฯจะได้นำไปทำสาธารณะประโยชน์ต่อไป

 

บริจาคได้ที่ :


๑. ชื่อบัญชี มูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด
    ธนาคารกรุงเทพ สาขากาญจนบุรี
    เลขที่บัญชี 327-0-99262-5 ประเภทออมทรัพย์

๒. ชื่อบัญชี ปนัดดา ชิวปรีชา
    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเพชรเกษม69
    เลขที่บัญชี 112-2-15380-8 ประเภทออมทรัพย์

 

Donate :


1. Action on smoking Health and addictive Foundation
    (Bank) Bangkok Bank 

    Kanchanaburi Branch, Saving, A/C 327-0-99262-5

2. (Bank) Siam Commercial Bank
    Phetkasem69 Branch, Saving, A/C 112-2-15380-8

 

    การบริจาคของท่านสามารถช่วยเหลือสังคมได้ มูลนิธิฯจะนำเงินบริจาคของท่านไปใช้ในโครงการต่างๆตามวัตถุประสงค์และโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ คือ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ติดบุหรี่, สุรา หรือยาเสพติด ให้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อกลับสู่สังคมต่อไป

    ทุกการแบ่งปันของท่านเป็นการเพิ่มโอกาสแก่ผู้อื่นอีกมากมาย ให้มีทางเลือกและทางออกในการแก้ไขปัญหา ขอบคุณที่ร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมร่วมกับมูลนิธิรณรงค์ช่วยให้เลิกบุหรี่และสารเสพติด

ขออนุโมทนาบุญ