โครงการเพื่อผู้ติดสุราและยาเสพติด

 

          โครงการผู้ติดสุราและยาเสพติดนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเนื่องจาก ในปัจจุบันมีผู้ที่ติดสุราและยาเสพติดเข้ามาขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯเป็นจำนวนมาก ซึ่งในขณะที่ผู้เสพมีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่วิธีช่วยให้เลิกนั้นกลับมิได้มีให้เลือกมากตามไปด้วย ดังนั้น โครงการนี้จึงได้เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติดชนิดต่างๆ แต่ไม่มีทางออกจากยาเสพติดเหล่านั้น หรือกลัวที่จะเสียประวัติ

 

 

 

ผู้ที่ต้องการเข้ารับการบำบัดต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

๑. เป็นบุคคลที่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน

 

๒. มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่สามารถดูแลได้ พักอาศัยอยู่ร่วมกัน

 

๓. ผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีสติสัมปชัญญะครบถ้วน เพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆของมูลนิธิฯ โดยต้องสามารถพูดคุยและสื่อสารได้อย่างปกติ

 

๔. มูลนิธิฯต้องได้พูดคุย สื่อสารกับผู้ที่ต้องการเข้ารับการบำบัด

 

๕. กรณีเป็นเยาวชน (อายุไม่เกิน ๑๘ ปี) ผู้ปกครองต้องรับทราบด้วยเสมอ

 

 

 

วิธีดำเนินการ :

 

          ลักษณะของโครงการเน้นที่การบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเห็นผล และอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรักษาหรือบำบัดนั้น ผู้ที่เข้ารับการบำบัดจะต้องนำตัวบำบัดไปใช้บำบัดเองที่บ้า โดยต้องมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดอยู่ด้วยเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุม ดูแล ผู้ที่เข้ารับการบำบัดให้ปฏิบัติตามวิธีการที่ทางมูลนิธิฯระบุไว้อย่างถูกต้อง และเคร่งครัด

 

เหตุที่มูลนิธิฯต้องการให้นำตัวบำบัดไปใช้บำบัดเองที่บ้านนั้นเพราะผู้ที่เข้ารับการบำบัดส่วนใหญ่นั้นไม่ต้องการเข้าไปอยู่รวมกันในศูนย์บำบัด โดยในบางครั้งผู้ที่เข้ารับการบำบัดตามศูนย์บำบัดก็ไม่สามารถอยู่จนครบเวลาที่ศูนย์บำบัดต่างๆกำหนดไว้ได้หรือไม่ยอมรับการเข้าบำบัดเลย และด้วยเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือ มูลนิธิฯต้องการให้ครอบครัวได้มีการพูดคุยกับผู้ที่ติดสารเสพติด เข้าใจ และคอยดูแลด้วยตนเอง เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ได้ดูแลกัน และทำความเข้าใจว่าผู้ที่ติดสารเสพติดเป็นผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ดังนั้น จึงควรมีการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกัน. ทั้งนี้เพื่อที่ครอบครัวจะได้ใช้เวลาในช่วงระยะเวลาระหว่างการบำบัดเพื่อการปรับความเข้าใจกัน ได้พูดคุยทำความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อที่ผู้ที่ติดสารเสพติดจะได้ไม่หันกลับไปใช้สารเสพติดอีก นั่นจึงจะนับว่าเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง และเป็นการเลิกอย่างได้ผลยั่งยืน

 

          ทางมูลนิธิฯเข้าใจทั้งผู้ที่ติดสารเสพติด และครอบครัวของผู้ที่ติดสารเสพติด ทั้งผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยต่างก็ต้องการการเยียวยาทั้งคู่ ดังนั้นการที่ทางมูลนิธิฯให้นำตัวบำบัดไปบำบัดที่บ้านก็เพื่อรักษาทั้งผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยด้วย ทางมูลนิธิฯเชื่อว่าหากมีการเข้าใจกันอย่างแท้จริงในครอบครัว การที่ผู้ที่ติดสารเสพติดจะหวนกลับไปหาสารเสพติดอีก ก็จะมีโอกาสน้อยลง

 

 

          ด้านตัวบำบัดนั้นทางมูลนิธิฯใช้เป็นชาบัวหิมะ ซึ่งเป็นตัวบำบัดที่ทางมูลนิธิฯได้ทำการวิจัยแล้วว่าสามารถใช้กับผู้ที่ติดสารเสพติดได้อย่างเห็นผล ซึ่งตัวบำบัดนี้เป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ในการเลิกบุหรี่ เพียงแต่ในการเลิกสารเสพติดนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ในปริมาณที่มากกว่าผู้ที่สูบบุหรี่, ผู้ที่ติดสารเสพติดนั้นจะใช้ระยะเวลาในการบำบัดสิบห้าวัน(ตัวบำบัดห้าชุด) โดยเมื่อมีการนำตัวบำบัดมาเข้าร่วมในโครงการนี้ค่าใช้จ่ายจะลดลงจากปกติ และไม่มีการบันทึกประวัติในทางราชการ(ไม่เสียประวัติ)ในกรณีของผู้ที่ติดสุรานั้นจะใช้ระยะเวลา และตัวบำบัดในการรักษาน้อยกว่าผู้ที่ติดสารเสพติด โดยขึ้นอยู่กับกรณี

 

 

ทำไมการเข้าโครงการต่างๆจึงมีค่าใช้จ่าย??

 

          การดำเนินโครงการต่างๆนั้นจำต้องมีค่าใช้จ่าย ทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัด(ค่าใช่จ่ายหลัก) หรือแม้กระทั่งค่าสถานที่หรือค่าบุคลากรต่างๆโดยส่วนหนึ่งนั้นทางมูลนิธิฯจะต้องเป็นผู้ออก และอีกส่วนหนึ่งจะมาจากเงินสนับสนุน หรือผู้บริจาค, และเนื่องจากมูลนิธิฯมิได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ หรือเอกชน อีกทั้งที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯก็มิเคยได้รับเงินบริจาคหรือเปิดรับเงินบริจาคอย่างเป็นทางการ ดังนั้นทางมูลนิธิฯจึงต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆทั้งหมดมาโดยตลอด

 

โดยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัดนั้นหนึ่งชุดจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาท แต่เมื่อนำเข้ามาใช้ในโครงการต่างๆที่จำเป็นจะต้องใช้ในปริมาณมาก เช่น โครงการสำหรับผู้ที่ติดสุราและสารเสพติด ก็จำเป็นที่จะต้องลดราคาลงเพราะเหตุที่ต้องการช่วยเหลือผู้คนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ดังนั้นมูลนิธิฯจะต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนต่างนั้นทั้งหมด โดยส่วนหนึ่งทางมูลนิธิฯก็จะได้จากการที่มีผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆในราคาเต็ม ดังนั้น,การที่ท่านได้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของทางมูลนิธิฯ ก็ถือเป็นการทำบุญร่วมกับมูลนิธิฯ เพราะทางมูลนิธิฯก็จะได้นำเงินส่วนนั้นไปช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

 

 

 

โครงการผู้ที่ติดสุรา และสารเสพติด

 

          ในกรณีของผู้ที่ติดสุรา และสารเสพติด การบำบัดนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่มากขึ้น รวมทั้งเวลาที่มากขึ้นกว่าผู้ที่สูบบุหรี่ เพราะสารที่ติดนั้นเป็นสารเสพติดที่ร้ายแรงกว่า ดังนั้นจึงมีการนำงบประมาณมาอุดหนุนในส่วนนี้จึงต้องใช้เป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ที่เข้าโครงการนี้มากขึ้นทำให้เงินอุดหนุนของทางมูลนิธิฯไม่เพียงพอ โดยในขณะที่ครอบครัว หรือตัวของผู้ที่ติดสารเสพติดดังกล่าวส่วนใหญ่ จะเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้ว การที่มูลนิธิจะคิดค่าบำบัดในราคาเต็ม จะทำให้บุคคลเหล่านี้เสียโอกาสในการเข้าถึงการบำบัด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการนำเงินเข้าอุดหนุนส่วนนี้ เพื่อช่วยเหลือให้บุคคลเหล่านี้ได้จ่ายในราคาที่น้อยลงและทำให้มีโอกาสในการเข้ารับบำบัด

 

          ดังที่ได้กล่าวไปในตอนต้นว่า ในปัจจุบันทางมูลนิธิฯมีผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นเงินอุดหนุนที่ต้องจ่ายนั้นเริ่มไม่เพียงพอกับปริมาณของผู้ที่ต้องการเข้ารับการบำบัด ทำให้ทางมูลนิธิต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนที่มากขึ้น ดังนั้นหากมีผู้ร่วมบริจาค ก็จะทำให้ทางมูลนิธิฯสามารถดำเนินโครงการช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้อย่างราบรื่นต่อไป เพราะทางมูลนิธิมิได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรใด เงินอุดหนุนดังกล่าวนำมาจากผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของทางมูลนิธิฯเอง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้จ่ายในโครงการต่างๆ การร่วมบริจาคให้แก่มูลนิธิฯเพิ่มเติมนั้นจึงเป็นการช่วยเหลือทางมูลนิธิฯได้มา