การสังเกตผู้ติดยาเสพติด

วิธีสังเกตผู้ติดยาเสพติด ยาเสพติดทั้งหลายเมื่อเกิดการเสพติดจะมีผลกระทบต่อร่างกาย, สมอง และจิตใจของผู้เสพ ทำให้ลักษณะและความประพฤติของผู้เสพยาเสพติดเปลี่ยนไปจากเดิมมาก โดยหากท่านสงสัยว่าสมาชิกในครอบครัวของท่านติดยาเสพติดหรือไม่ อาจสังเกตได้จากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเหล่านี้   - การใช้เงินสิ้นเปลือง       จะใช้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในไม่เกิน 1 ปี ซึ่งผู้ปกครองควรมีการสังเกตอย่างสม่ำเสมอและสามารถตรวจสอบ หรือควบคุมการใช้เงินของเด็กได้  - อุปการณ์การเสพ        อาจพบบุหรี่ที่มีรอยยับและมักจะเก็บไว้ต่างหาก หรือพบกระดาษฟลอยด์ ไฟแช็ค และหลอด  - นิสัยโกหก        …

Continue Reading

ลักษณะของผู้ใช้ยาเสพติด

การสังเกตอาการของผู้ใช้ยาเสพติดเบื้องต้น หากท่านอยากทราบว่าผู้ใดติดยาเสพติด ใช้ยาเสพติด หรือเสพยาเสพติดหรือไม่ สามารถลองสังเกตได้จากความเปลี่ยนแปลงหรือลักษณะอาการดังต่อไปนี้ได้เป็นการเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถหาทางแก้ไข หรือหาทางป้องกันได้อย่างทันท่วงที1. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ นิสัย ความประพฤติ และบุคลิกภาพ       -  เป็นคนเจ้าอารมณ์  หงุดหงิดง่าย  เอาแต่ใจขาดเหตุผล        -  ขาดเรียน ชอบหนีโรงเรียน  หรือขาดงานบ่อย ๆ จนผิดปกติ        -  ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง  เชื่อถือไม่ได้        -  ความคิดเชื่องช้า  สติปัญญาเสื่อมลง  ความจำเสื่อม …

Continue Reading
Close Menu