การเสพยาแก้ไอกระแสเก่าที่กลับมาใหม่

การเสพยาแก้ไอ(Dextromethorphan)” กระแสเก่าที่กลับมาใหม่      Dextromethorphan หรือ DXM ใช้แก้ไอในปริมาณที่แพทย์สั่งจะมีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงน้อย ปกติยาชนิดนี้ ใช้เป็นยาแก้ไอประเภทกดศูนย์การไอ หรือเราเรียกว่า cough suppressant ซึ่งไม่ค่อยนิยมใช้ในเด็กเล็ก เพรา ะจะทำให้เสมหะไม่ระบายออกหากกดอาการไอ แต่สามารถใช้ได้ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ (ในปริมาณที่รักษาได้โดยปลอดภัย)      แต่ผู้ที่ใช้ในทางที่ผิดมักใช้ในขนาดสูง โดยจะทำให้เกิดอาการเคลิ้มสุข(euphoria) ไปจนถึง อาการประสาทหลอน จะมีอาการเมา เคลิบเคลิ้ม สุขสบาย คล้ายกับผลของยา phencyclidine…

Continue Readingการเสพยาแก้ไอกระแสเก่าที่กลับมาใหม่

ยาเสพติดให้โทษคืออะไร

ยาเสพติดให้โทษ คืออะไร?พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ควบคุมยาเสพติดให้โทษของประเทศไทย ได้ให้นิยามของยาเสพติดให้โทษไว้ว่า หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยวิธีใดตาม เช่น รับประทาน สูบ ดมหรือฉีดแล้ว จะก่อให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจที่สำคัญ 4 ประการ คือ 1. มีความต้องการเสพสารนั้นอย่างรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 2. ต้องเพิ่มขนาดหรือปริมาณการเสพสารนั้นมากขึ้นเป็นลำดับ 3. เมื่อหยุดเสพสารนั้นจะเกิดอาการถอนยา 4. สุขภาพของผู้เสพสารนั้นเป็นเวลานานจะทรุดโทรมลง การควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยทั่วไปยึดถือหลักในการพิจารณาว่า ตัวยานั้นทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับรุนแรงอย่างไร และประโยชน์ของยาในการรักษาโรคมากน้อยเพียงใด ซึ่งจากหลักการดังกล่าว…

Continue Readingยาเสพติดให้โทษคืออะไร